Všeobecné obchodní podmínky

§ I. Rozsah a předmět podmínek používání
- Tyto základní podmínky ustanovují pravidla pro používání služeb provozované serverem Renegate.
- Server Renegate poskytuje‬ služby výhradně pro použití spotřebiteli. ‪Služby mohou být využity ve formě bezplatných online her a služeb, anebo online her a služeb, ve kterých lze za úplatu získat virtuální měnu. Hry nemají nic společné s hazardem.
- Server Renegate si vyhrazuje právo služby kdykoliv upravovat nebo provoz bez udání důvodů pozastavit či ukončit.
- ‪Služby mohou být využity pouze v aktuálně platných verzích.
- Služby jsou určeny výhradně pro účel zabavení spotřebitelů. Je zakázáno jejich využívání za účelem dosažení výdělečného zisku.
- Uživatelova vlastní protichůdná pravidla nebo standardní podmínky nelze použít.
- Server Renegate nabízí různé způsoby platby, mezi kterými si uživatel může libovolně volit. Za tímto účelem udržuje portál renegate.eu obchodní vztahy se třetími stranami coby poskytovateli, jako např. Paypal. Částečně tito poskytovatelé v průběhu platby uzavírají s uživatelem vlastní smlouvy. V těchto případech mohou platit také všeobecné obchodní podmínky daného poskytovatele.
- Online hrou se rozumí herní server některé z poskytovaných her (FiveM, Rust, apod.)
- Uživatelem (Uživatel) se rozumí člen na službě Discord serveru Renegate či člen některé z poskytovaných her.
- Poskytovatelem (Poskytovatel) se rozumí server Renegate
- Poskytovatel si vyhrazuje jakýkoliv herní obsah bez udání důvodů kdykoliv změnit

§ II. Vstup na server / discord
- Vstupem na službu Discord serveru Renegate automaticky vyslovuje uživatel souhlas s těmito podmínkami.
- Vstupem do herního prostředí prostřednictvím klienta určité hry souhlasí uživatel, že herní data, poskytnutá za účelem hraní jsou ve výhradním vlastnictví serveru Renegate a uživatel na ně nemá žádný nárok.
- Uživatelský účet a členství na Discordu serveru Renegate platí na dobu neurčitou.

§ III. Speciální podmínky pro užívání online her
- Uživateli je zakázáno jakýmkoli způsobem manipulovat s online hrou. Uživatel zejména nesmí využívat prostředky, mechanismy nebo softwary, které zasahují do funkčnosti a průběhu hry. Uživatel nemá povoleno provádět takové akce, které by způsobily bezdůvodnou nebo nadměrnou zátěž technického zařízení. Uživateli je rovněž zakázáno blokovat, přepisovat nebo upravovat obsah, který server Renegate nabízí nebo jinak do online hry zasahovat.
- Za žádných okolností uživatel nesmí:
    a) vytvářet nebo používat cheaty, mody a/nebo hacky a jakýkoli jiný software třetích stran, který může upravovat herní zážitek;
    b) používat software, který umožňuje „data mining“ nebo jiných způsobem zadržuje nebo shromažďuje informace související s online hrami;
    c) prodávat virtuální předměty nebo prémiovou měnu pocházející ze serveru Renegate třetím stranám nebo je od nich kupovat výměnou za skutečné platební prostředky, stejně tak nesmí tyto předměty vyměňovat nebo se pokoušet vyjednávat jakoukoli z výše zmíněných transakcí, pokud mu to nebylo v individuálním případě povoleno.


- Veškerá práva na virtuální zboží používané v online hrách a získané výměnou za úplatu patří, vyjma využití uživatelem ve hře, v souladu s těmito Podmínkami výhradně serveru Renegate.

§ IV. Náklady / Premiová měna
- Služby na serveru Renegate jsou zcela zdarma.
- Užíváním služeb serveru Renegate nevznikají žádné automatické náklady.
- Uživatel má možnost dobrovolně zaslat serveru Renegate dar / příspěvek, za kterou získá premiovou měnu.
- Informace o možnostech zaslání úplaty včetně cenových hladin lze najít na službě Discord serveru Renegate.
- Úplata pro získaní premiové měny je zcela dobrovolná, není serverem Renegate nijak vynucována.
- Pokud je uživatel nezletilý, objednáním jednotek prémiové měny výslovně potvrzuje, že mu prostředky potřebné k jejich zaplacení byly přenechány právě k tomuto účelu nebo k volnému užívání.
- Pokud je uživatel zletilý, objednáním jednotek prémiové měny výslovně potvrzuje, že finance zasílá dobrovolně, bez nátlaku a je si vědom všech následků.
- Zakoupená vozidla za RP lze od 9. 7. 2020 21:00 prodávat v rámci hry (IC / In-Game) - změna platí i na všechny dosavadní vozidla
- Zakoupená vozidla za RP nelze prodávat do PDM.
- Zakoupená vozidla za RP lzevrátit adminovi (zpět za RP) pouze do 1 hodiny od zakoupení.
- Admin tým neřeší nezdařené obchody v rámci IC / In-Game.

§ V. Osobní údaje
- Zpracování a využití osobních údajů na serveru Renegate je prováděno automaticky a jeho cílem je zajištění funkčnosti a využitelnosti serveru Renegate. Nakládání s osobními údaji probíhá podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje nebudou bez přímého souhlasu Uživatele poskytnuty třetím stranám a budou používány pouze k účelům využitelnosti služeb serveru Renegate.

§ VI. Závěrečná ustanovení podmínek používání.
- Poskytovatel neručí za škody ve spojitosti s užíváním služeb serveru Renegate. Postoupení nároků uživatele vůči poskytovateli třetím osobám je vyloučeno. Taktéž neručí za způsobené zdravotní problémy.
- Tyto podmínky používání nahrazují všechny předešlé a nabývají účinnosti dne 09.07.2020 a nahrazují předchozí z 29.02.2020